Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 17 Hydref 2018
  • Newyddion

Deilliannau cadarnhaol yn cael eu cyflawni ar gyfer llawer o blant a phobl ifanc yn Abertawe - adroddiad

Gwnaethom arolygu gwasanaethau plant yng Nghyngor Dinas a Sir Abertawe yn ystod mis Gorffennaf 2018.

Gwnaeth yr arolygiad ystyried profiad a chynnydd plant ar ymylon gofal, plant sy'n derbyn gofal a'r rhai sy'n gadael gofal, a'r defnydd o faethu, gofal preswyl a lleoliadau y tu allan i'r ardal.

Gwnaethom hefyd ystyried ymholiadau amddiffyn plant, camau amddiffyn brys a chynlluniau amddiffyn gofal a chymorth.

Canfyddiadau

Gwelsom ymarfer o ansawdd da yng ngwasanaethau plant Abertawe, gyda deilliannau cadarnhaol yn cael eu cyflawni ar gyfer llawer o blant a phobl ifanc.

Arweinir gwasanaethau plant yn effeithiol ac yn hyderus gan Bennaeth Gwasanaethau a thîm rheoli profiadol a reolodd y newid yn dda.

Roedd gwaith partneriaeth yn effeithiol ar y cyfan, yn enwedig o ran diogelu.  Fodd bynnag, clywsom gan staff y gallai cydberthnasau gwaith rhwng gwasanaethau plant ac addysg gael eu hatgyfnerthu a gwelsom dystiolaeth nad oedd rhai pobl ifanc yn cael addysg ddigonol a'u bod yn cael deilliannau gwael.

Roedd y plant a'r bobl ifanc, y clywsom ganddynt, yn gadarnhaol ar y cyfan ynghylch y cymorth roeddent yn ei gael, ac roeddent yn gwerthfawrogi cydberthnasau â gweithwyr cymdeithasol unigol.

Meysydd i'w datblygu

  • Dylai pob plentyn y nodir bod angen gofal a chymorth arno ac sy'n cael addysg heblaw am addysg yn yr ysgol gael y mewnbwn a'r cymorth addysgol y mae ganddo hawl iddynt.
  • Roedd y trefniadau ar gyfer sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu cael gafael ar eu cynllun gofal eu hunain, eu hadolygiadau a dogfennau eraill yn aneglur; dylid adolygu'r rhain a gwella'r systemau sydd ar waith ar gyfer cofnodi hyn.

Camau nesaf

Rydym yn disgwyl i'r awdurdod lleol ystyried y meysydd a nodwyd fel rhai i'w datblygu a chymryd camau priodol. Byddwn yn monitro cynnydd drwy werthuso perfformiad yr awdurdod lleol yn barhaus.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More