Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • 1 Awst 2019
  • Newyddion

Adolygiad o ofal dementia gan AGC

Ein hadolygiad thematig o ofal dementia mewn cartrefi gofal ledled Cymru.

Eleni, byddwn yn gwerthuso pa mor dda y mae cartrefi gofal yn hybu llesiant ac yn helpu i gyflawni canlyniadau da i bobl sy'n byw gyda dementia. Bydd ein hadroddiad terfynol yn disgrifio ansawdd y gofal a geir gan bobl sy'n byw gyda dementia mewn cartrefi gofal ledled Cymru.  

Ein proses adolygu 

Yn ystod cyfres o arolygiadau, byddwn yn gwrando ar bobl sy'n byw gyda dementia mewn cartrefi gofal, yn ogystal â phrofiadau eu gofalwyr.  Byddwn yn arsylwi ar y ffordd y mae'r gofal a'r cymorth a ddarperir yn hybu ac yn diogelu hawliau dynol.

Byddwn yn rhoi sylw penodol i'r ffordd y caiff Trefniadau Diogelu wrth Amddifadu o Ryddid eu cymhwyso, y defnydd o feddyginiaeth gwrthseicotig, a'r gofal a'r cymorth a ddarperir drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Y camau nesaf 

Rydym yn gofyn i ddarparwyr gwasanaethau cartrefi gofal gwblhau ein harolwg digidol.

Rhwng mis Medi 2019 a mis Ionawr 2020 byddwn yn cynnal arolygiadau o gartrefi gofal fel rhan o'r adolygiad. Yn ystod tymor yr hydref, byddwn yn ymgynghori â chomisiynwyr ac yn cyhoeddi ein hadroddiad terfynol ym mis Mai 2020.