Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More
  • 6 Mai 2020
  • Newyddion

Coronafeirws (COVID-19): Ein dull o ymdrin â cheisiadau Cofrestru ac Amrywio

Rydym yn parhau i brosesu cofrestriadau gwasanaethau gofal plant a chwarae newydd ac amrywiadau i amodau gwasanaethau sydd eisoes wedi'u cofrestru.

Mewn ymateb i bandemig COVID-19, rydym yn cydnabod y gallai fod angen cynyddu capasiti yn y sector gofal plant a chwarae er mwyn sicrhau bod digon o leoliadau ar gael ar gyfer gwasanaethau gofal plant a chwarae pan fo rhieni yn dechrau dychwelyd i'r gwaith.

Er ein bod wedi gohirio ein trefn arolygu arferol, mae ein timau cofrestru yn parhau i flaenoriaethu gwaith cofrestru ac amrywio sy'n cefnogi darparwyr i ddarparu gwasanaethau o ganlyniad i COVID-19.

Er mwyn galluogi ein gwaith cofrestru i barhau, rydym wedi addasu rhai o'n prosesau a amlinellir isod. Gellir gweld Canllawiau pellach ar gyfer ymgeiswyr a darparwyr mewn ymateb i COVID-19 ar ddiwedd y dudalen hon.

Ymweliadau safle

Ni ddylid cynnal ymweliadau safle oni fydd hynny'n gwbl angenrheidiol ac os nad oes unrhyw ffordd arall o asesu addasrwydd y safle.

Gwiriadau DBS

Byddwn yn mabwysiadu dulliau amgen o wirio manylion adnabod o bell, er enghraifft drwy Skype.

Cyfweliadau

Byddwn yn cwrdd ag ymgeiswyr ac Unigolion Cyfrifol o bell, gan gynnwys cynnal cyfweliadau cofrestru.

A fyddech cystal â chydweithio â ni drwy ddefnyddio AGC Ar-lein i barhau i gyflwyno eich ceisiadau gofal plant a chwarae.

Os bydd gennych unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu â ni drwy ffonio 0300 7900 126 neu e-bostio agc@llyw.cymru.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More