Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More
 • 15 Tachwedd 2018
 • Newyddion

Adroddiad ar y cyd yn ystyried cymorth gofal iechyd i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru

Rydym wedi cyhoeddi adolygiad ar y cyd rhyngom ni ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

Wedi'i gynnal gennym ni ac AGIC, gwnaeth y prosiect peilot hwn ystyried pa mor dda y diwallwyd anghenion gofal iechyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Ngogledd Cymru, a sut y gallai'r ddwy arolygiaeth gydweithio ar y mater hwn.

Deilliodd hyn o adolygiad gan Gomisiynydd Pobl Hŷn Cymru, “Lle i’w Alw’n Gartref?”

Canfyddiadau

Nododd yr adroddiad fod rhai materion cyffredin ym mhob gwasanaeth y mae angen mynd i'r afael â nhw er mwyn rhoi gofal di-dor o ansawdd da i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal. 

Ymhlith y rhain roedd bod yn glir ynghylch rolau a chyfrifoldebau rhwng cartrefi gofal a'r bwrdd iechyd; cyfathrebu gwell rhwng cartrefi gofal a'r bwrdd iechyd er mwyn ei gwneud yn bosibl i adborth gael ei roi yn barhaus; a sefydliadau'n gweithio gyda'i gilydd er budd pennaf y bobl y maent yn eu cefnogi. 

Cymysg fu'r adborth gan gartrefi gofal o ran cymorth y tu allan i oriau, a oedd yn cynnwys achosion lle mae preswylwyr yn cael eu cludo i'r ysbyty yn ddiangen weithiau am nad oedd y meddyg teulu y tu allan i oriau yn gallu ymweld â nhw. 

Nododd yr adroddiad fod cyfleoedd i ystyried sut y gellir cyflwyno systemau mwy cyson a ffurfiol i reolwyr cartrefi gofal godi pryderon am fynediad at gymorth gofal iechyd a'i ansawdd. 

Meysydd i'w gwella

Gwnaeth yr adolygiad nodi meysydd i'w gwella i'r bwrdd iechyd eu datblygu, gan gynnwys y canlynol:  

 • Gweithio gyda chartrefi gofal i nodi hyfforddiant er mwyn cynnal hyder a chymhwysedd gweithwyr gofal i reoli anghenion iechyd arferol preswylwyr. 
 • Rhoi mwy o eglurder ynghylch rolau a chyfrifoldebau nyrsys cymunedol, yn enwedig ar gyfer gwahanol fathau o gartrefi gofal.  
 • Datblygu pecyn gwybodaeth sy'n nodi'r hyn sydd ar gael i bobl sy'n byw mewn cartrefi gofal a'r ffordd y gellir cael gafael arno, ynghyd â phwyntiau cyswllt penodol i gael gwybodaeth ac adborth. 
 • Gweithio gyda'r sector cartrefi gofal i nodi pryderon a materion sy'n ymwneud â chymorth ymataliaeth a sut yr eir i'r afael â'r rhain. 
 • Sicrhau bod adnoddau digonol ar gael i ddiwallu anghenion pobl â dementia mewn cartrefi gofal a bod gwasanaethau yn cael eu darparu mewn ffordd amserol a chyson ledled Gogledd Cymru. 
 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More