Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Coronafeirws (COVID-19): Cwestiynau Cyffredin

Mewn ymateb i'r coronafeirws (COVID-19), rydym wedi casglu rhai o'ch cwestiynau mwyaf cyffredin i ddarparwyr gofal a staff ledled Cymru.

Rydym yn deall ac yn gwerthfawrogi pa mor anodd yw'r sefyllfa bresennol a'r effaith mae'n ei chael ar lawer o ddarparwyr gofal a staff ledled Cymru. Rydym yn gobeithio y bydd y cwestiynau cyffredin isod yn ateb rhai o'ch cwestiynau, a byddwn yn diweddaru'r rhain yn rheolaidd wrth i'r sefyllfa ddatblygu.

Cwestiynau cyffredinol

Ble gall darparwyr ddod o hyd i'r canllawiau a'r wybodaeth ddiweddaraf am COVID-19?

Caiff darparwyr eu hannog i ymweld â gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael y wybodaeth ddiweddaraf. Rydym hefyd yn eich annog i edrych ar yr adran ar ein gwefan sy'n sôn am y coronafeirws (COVID-19), gan ei bod yn cynnwys dolenni a gwybodaeth ddefnyddiol.

Mae gan Gofal Cymdeithasol Cymru a Llywodraeth Cymru lawer o adnoddau i'ch helpu. Hefyd, fel rhan o'i raglen waith ar gyfer cefnogi cartrefi gofal i wella ansawdd y gofal i bobl hŷn ledled Cymru, mae gwasanaeth Gwelliant Cymru wedi datblygu'r canlynol fel adnodd unigol sy'n cynnig gwybodaeth mewn perthynas â chartrefi gofal.

 

Hysbysiadau

Pa hysbysiadau am COVID-19 sy'n ofynnol gan AGC?

Dylech roi gwybod i AGC am achosion a gadarnhawyd o COVID-19 sy'n effeithio ar bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, ac aelodau o'r staff  (ac yn achos gwarchodwyr plant ac aelodau eraill o'r teulu sy'n byw ar y safle

Gall Gwasanaethau Cymorth Cartref sy'n cyflogi niferoedd mawr o staff roi gwybod i ni am sawl aelod o staff mewn un hysbysiad. Rhaid i hysbysiadau o'r fath gael eu cyflwyno'n wythnosol o leiaf. Byddem yn disgwyl cael gwybod ar unwaith am faterion ynghylch ansawdd y gofal a ddarperir neu risgiau i'r bobl sy'n cael y gwasanaeth.

Defnyddiwch AGC Ar-lein i roi gwybod i ni fel y byddech yn rhoi gwybod am unrhyw glefyd heintus. Os yw eich gwasanaeth gofal plant a chwarae (gan gynnwys gwarchodwyr plant) bellach wedi cau, rhowch wybod i ni. Mae'r hysbysiad perthnasol wedi'i nodi o dan “Arwain a Rheoli” ar AGC Ar-lein.

Ceir rhagor o wybodaeth ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Staffio

A yw'r gofynion i gael gwiriad DBS wedi newid?

Mae'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd wedi cyhoeddi trefniadau dros dro i ddarparu gwiriadau DBS a gwiriadau brys o'r Rhestrau Gwaharddedig ar gyfer Oedolion a Phlant, am ddim ar gyfer gweithwyr gofal iechyd a gweithwyr gofal cymdeithasol sy'n cael eu recriwtio mewn cysylltiad â darparu gofal a thriniaeth coronafeirws.

Bydd y trefniadau hyn yn rhoi'r opsiwn i gyflogwyr benodi staff newydd i weithgarwch rheoleiddiedig gydag oedolion a/neu blant, ar yr amod nad yw'r unigolion wedi'u gwahardd a bod mesurau priodol ar waith i reoli'r unigolyn nes i’r gwiriad DBS llawn ddod i law.

Beth ydym yn ei wneud os na allwn gael digon o staff i ddiwallu anghenion pobl yn ddiogel?

Mae'n bwysig cael cynllun parhad busnes ar waith; os ydych wedi ystyried eich opsiynau ac yn poeni am gynnal lefelau staffio diogel, dylech hysbysu'r awdurdod lleol (a'r bwrdd iechyd os yw hefyd yn comisiynu gofal) cyn gynted â phosibl. Rhaid darparu cymorth nyrsio cofrestredig lle mae pobl wedi cael eu hasesu fel rhai sydd ag anghenion nyrsio. Dylid cynnal asesiad risg wrth wneud penderfyniadau a dylid eu hystyried er budd gorau'r bobl sy'n derbyn gofal a dylid eu cofnodi'n glir, gan gynnwys y camau a gymerwyd.

Mae diogelwch a llesiant pobl yn parhau i fod yn flaenoriaeth inni. Rydym yn adolygu'r holl bryderon a gawn a byddwn yn  ymateb mewn ffordd gymesur ac ystyriol.Os credwn nad yw darparwr wedi cymryd mesurau priodol i liniaru risg, byddwn yn ystyried camau gorfodi.

Os oes gan ddarparwyr unrhyw bryderon ynglŷn â'u gallu i ddarparu’r gwasanaeth yn ddiogel, cânt eu hannog i gysylltu â ni er mwyn i ni eu trafod.

Cwestiynau penodol yn ymwneud â'r gwasanaethau gofal hynny sydd wedi'u cofrestru o dan Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) (RISCA)

Gan fod y lefelau rhybudd wedi'u gostwng erbyn hyn, beth yw disgwyliadau AGC mewn perthynas â threfniadau goruchwylio unigolyn cyfrifol?

Mae'n arbennig o bwysig bod Unigolion Cyfrifol yn parhau i oruchwylio gwasanaethau yn ystod y pandemig, gan fonitro ansawdd a chanlyniadau i bobl. Dylai Unigolion Cyfrifol sicrhau eu bod yn dod o hyd i ffyrdd i siarad â phobl sy'n cael gwasanaethau am eu profiadau.

Beth yw'r cyngor am ymweld â phobl sy'n byw mewn cartref gofal neu lety byw â chymorth?

Mae cadw mewn cysylltiad â ffrindiau a theulu yn bwysig iawn i lesiant pobl ac mae'n rhaid ei gefnogi. Mae AGC yn disgwyl bod trefniadau hyblyg ar waith i annog a galluogi ymweliadau.Nid oes terfyn ar nifer yr ymwelwyr y gall unigolyn ei dderbyn a gall ymwelwyr hanfodol a enwir barhau i ymweld y tu mewn i'r cartref gofal hyd yn oed yn ystod brigiad o achosion COVID-19. Pan fydd gennym dystiolaeth o ddarparwyr yn peidio â dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru a bod yn rhy gyfyngol, byddwn yn ystyried a yw rheoliadau yn cael eu torri a chymryd gymryd camau yn unol â hynny.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am drefniadau trawsnewidiol i'r sector gofal cymdeithasol.

Canllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru ar gyfer ymwelwyr cartrefi gofal i'w gweld ar eu gwefan

Cwestiynau penodol yn ymwneud â gwasanaethau gofal plant a chwarae

Os bydd aelod o gartref gwarchodwr plant yn cael canlyniad positif, a ddylai gau ei wasanaeth?

Os bydd aelod o gartref gwarchodwr plant yn cael canlyniad positif ar gyfer coronafeirws, cynghorir gwarchodwyr plant eu bod yn gallu cynnig eu gwasanaeth os oes ganddynt fesurau ar waith i leihau'r risg o drosglwyddo'r feirws. Ni ddylai unrhyw aelod o staff/gwarchodwr plant sy'n cael canlyniad positif fynychu'r lleoliad na darparu gwasanaeth gwarchod plant.

Mae'r Canllawiau gofal plant a gwaith chwarae:coronafeirws (Dolen allanol) wedi'i ddiwygio i adlewyrchu newidiadau diweddar i brofi a hunanynysu.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r adran â gwybodaeth am y coronafeirws ar ein gwefan

Dylech bob amser edrych ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru a'r adran ar y coronafeirws ar wefan Llywodraeth Cymru i gael y canllawiau diweddaraf.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More