Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Datganiad hygyrchedd ar gyfer arolygiaethgofal.cymru

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu defnyddio'r wefan hon.

Defnyddio'r wefan hon

Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) sy'n cynnal y wefan hon. Rydym am sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn gallu defnyddio'r wefan hon. Er enghraifft, mae hyn yn golygu y dylech allu:

  • newid lliwiau, lefelau cyferbynnedd a ffontiau
  • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
  • gwe-lywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais

Rydym hefyd wedi sicrhau bod testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall

Mae cyngor ar gael gan AbilityNet ynghylch gwneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Hygyrchedd y wefan hon

Rydym yn gwybod nad yw pob rhan o’r wefan hon yn gwbl hygyrch:

  • mae rhai tudalennau a dogfennau atodedig nad ydynt wedi'u hysgrifennu'n glir
  • nid yw’r rhan fwyaf o ddogfennau PDF hŷn yn gwbl hygyrch i feddalwedd darllen sgrin

Beth y dylech ei wneud os na allwch fynd i rannau o’r wefan hon

Os bydd angen y wybodaeth ar y wefan hon arnoch mewn fformat gwahanol megis PDF hygyrch, print bras, hawdd ei darllen, recordiad sain neu braille:

Byddwn yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn 15 diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd â'r wefan hon

Rydym bob amser yn awyddus i wneud y wefan hon yn haws ei defnyddio. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u nodi ar y dudalen hon, neu os byddwch o'r farn nad ydym yn bodloni gofynion y rheoliadau hygyrchedd, e-bostiwch: AGC@llyw.cymru neu ffoniwch ni ar 0300 7900 126.

Gweithdrefn gorfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi'r rheoliadau hygyrchedd. Os nad ydych yn fodlon ar sut y byddwn yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Cydraddoldeb (EASS).

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi ymrwymo i wneud ei gwefan yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Apiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.1 yn sgil yr hyn nad yw'n  cydymffurfio â nhw sydd wedi'u rhestru isod.

Problemau â PDFs a dogfennau eraill

Dydi nifer o’n dogfennau PDF a Word hŷn ddim yn diwallu safonau hygyrchedd - er enghraifft, efallai nad ydynt wedi’u marcio fel eu bod yn hygyrch i raglen darllen sgrin.

Mae rhai o'r dogfennau hyn yn ddogfennau hanesyddol ac nid ydynt yn hanfodol i ddarparu'n gwasanaethau. Mae'r mathau hyn o ddogfennau wedi eu heithrio o'r rheoliadau. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd i'w gwneud yn hygyrch.

Os oes angen i chi gael gwybodaeth sydd yn un o'r mathau hyn o ddogfennau, cysylltwch â ni a gofynnwch am fformat gwahanol.

Sut aethom ati i brofi'r wefan hon

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 12 Rhagfyr 2019. Cynhaliwyd y prawf gan Connect Internet Solutions Ltd.

Gwnaethom brofi cymysgedd o dempledi craidd a ddefnyddir yn aml gan gynnwys:  

Lluniwyd y datganiad hwn ar 17 Medi 2020. Fe'i diwygiwyd ddiwethaf ar 17 Medi 2020.