Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 9 Medi 2020
  • Newyddion

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi dau gyd-adroddiad adolygu cenedlaethol

Cafodd y gwaith ar gyfer yr adroddiadau hyn ei gwblhau yn gynharach eleni, ond gohiriwyd y cyhoeddiad yn sgil pandemig COVID-19.

Ystyriodd ein hadolygiad o gartrefi gofal i bobl sy'n byw gyda dementia y gofal a gafodd pobl sy'n byw gyda dementia mewn cartrefi gofal yng Nghymru a sut y cawsant eu cefnogi yn ystod y cyfnod pwysig hwn yn eu bywydau.

Mae'r canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at arferion cadarnhaol a meysydd y mae angen eu gwella o hyd. Mae'r adroddiad hwn yn ystyried profiadau pobl hŷn hyd at yr adeg pan fo angen iddynt symud i gartref gofal.

Mae ein hadolygiad cenedlaethol o atal a hyrwyddo annibyniaeth i oedolion hŷn yn canolbwyntio ar y cyfnod cynharach ym mywydau pobl hŷn yng Nghymru ac yn nodi nifer o ganfyddiadau tebyg a meysydd i'w gwella er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol a byrddau iechyd yn cyfrannu at wella profiadau a chanlyniadau i bobl sydd angen cymorth.

Darllenwch y dudalen berthnasol a nodir isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion ar gyfer pob adroddiad.