Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
  • 22 Chwefror 2024
  • Newyddion

Cyhoeddi adroddiad arolygu gwasanaethau oedolion a phlant Cyngor Sir y Fflint

Cynhaliwyd ein harolygiad ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr 2023.

Diben ein harolygiad oedd adolygu gwasanaethau oedolion a phlant Cyngor Sir y Fflint.

Gwelsom fod tîm uwch-reolwyr sefydlog a phrofiadol ar waith yn y ddau wasanaeth gan ddarparu parhad mewn arweinyddiaeth.  Dywedodd asiantaethau partner, darparwyr a rhanddeiliaid wrthym fod yr arweinwyr yn weladwy a bod yna gydberthnasau da ar lefel uwch gyda chyfathrebu agored.

Nododd ymarferwyr hefyd fod yr arweinwyr yn hygyrch, yn agos atoch ac yn gefnogol ac ar y cyfan, eu bod yn sicrhau bod ymarferwyr yn cael hyfforddiant priodol a'u bod yn meddu ar y sgiliau cywir.  Mae'n amlwg bod yr ymarferwyr yn adnabod y bobl y maent yn eu cefnogi yn dda iawn. Mewn ymateb i'n harolwg, dywedodd llawer o bobl eu bod yn teimlo eu bod yn cael eu parchu gan yr ymarferwyr a'u bod yn gwrando arnynt.

Mae gan yr awdurdod lleol ddealltwriaeth dda o sefydlogrwydd y farchnad yn ei ardal ac anghenion ei boblogaeth. Ceir enghreifftiau o'r awdurdod lleol yn rhoi cynlluniau strategol llwyddiannus ar waith mewn ymateb i angen dynodedig a diffyg gwasanaethau cymorth penodol yn ei ardal.

Byddwn yn parhau i fonitro'r awdurdod lleol yn unol â'n gweithgarwch parhaus i fonitro ac adolygu perfformiad. 

Adroddiad o'r Arolygiad Gwerthuso Perfformiad: Gwasanaethau oedolion a phlant Cyngor Sir y Fflint