Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Effaith partneriaethau cryf

Yn y lleoliad, Addysgir plant am bwysigrwydd meithrin cymuned trwy ddatblygu perthnasoedd cryf ag ymarferwyr.

Mother with her children planting flowers in formal garden

Gwybodaeth am y lleoliad

Mae Chuckles yn feithrinfa breifat gofal dydd llawn ym Metws, Casnewydd, yn darparu ar gyfer 70 o blant rhwng 6 wythnos a 4 oed.

Cyd-destun a chefndir yr arfer effeithiol neu arloesol

Mae Betws yn eithaf uchel ar Restr y Mynegai Amddifadedd Lluosog, ac er nad yw pob un o’r plant yn dod o’r ardal hon, roedd rolau blaenorol yr oedd yr ACof yn eu dal yn y gymuned wedi amlygu bod angen helpu rhoi cymorth i rieni i fagu plant. Roedd y teulu estynedig yn diflannu’n araf, felly roedd angen i’r lleoliad ddod yn rhan o hynny.

Disgrifiad o natur y strategaeth neu’r gweithgarwch

Mae angen i feithrinfa greu teulu sy’n cynnwys staff, rhieni, plant a’r gymuned ehangach.

Pa effaith y mae’r gwaith hwn wedi’i chael ar y ddarpariaeth ac ar safonau plant?

Mae pennaeth y ‘teulu’ yn dîm rheoli â ffocws, sy’n deall beth sydd ei angen i gyflawni’r gwerthoedd y mae’r lleoliad eisiau eu meithrin ym mhawb. Mae ymarferwyr yn rhoi pwyslais gwych ar ddatblygu tîm hynod fedrus o ymarferwyr. Pan fo’n bosibl, maent yn ceisio trefnu hyfforddiant gorfodol yn ystod oriau gweithio arferol. Pan nad yw hyn yn bosibl, mae ymarferwyr yn talu oriau ychwanegol i staff am fynychu hyfforddiant. Mae’n gallu bod yn anodd ond maent yn ceisio sicrhau bod cynrychiolydd o’r feithrinfa yn mynychu’r holl hyfforddiant er mwyn gallu ei fwydo’n ôl i weddill y tîm. Mae ymarferwyr yn ymdrechu i gefnogi’r tîm os ydynt yn dymuno mynychu dysgu proffesiynol ychwanegol priodol, er enghraifft wrth fynychu hyfforddiant ar elfennau dysgu iaith arwyddion. Mae meithrin tîm yn elfen hanfodol wrth gynorthwyo staff i weithio gyda’i gilydd. Mae ymarferwyr yn rhoi pwyslais mawr ar gynorthwyo ac annog eu staff. Er enghraifft, maent yn cael ‘diwrnodau cacennau’ bob mis, dosbarthiadau dawns bob wythnos y mae’r feithrinfa yn talu amdanynt, a champfa ar y safle, sy’n cefnogi iechyd a lles staff. Gall pob un o’r staff fwyta bob dydd trwy ddewis oddi ar fwydlen y feithrinfa am £1 yn unig. Mae’r lleoliad yn darparu ystod o achlysuron cymdeithasol ar gyfer staff trwy gydol y flwyddyn. Nid yw’r achlysuron hyn yn ddigwyddiadau mawreddog, o reidrwydd, ond mae gweithgareddau fel barbeciw yn yr ardd yn meithrin ethos tîm cryf yn llwyddiannus.

Mae tîm hapus a medrus yn arwain at hyder wrth gynllunio gweithgareddau sy’n datblygu medrau plant yn llwyddiannus. Addysgir plant am bwysigrwydd meithrin cymuned trwy ddatblygu perthnasoedd cryf ag ymarferwyr. Mae ymarferwyr yn trefnu i’r plant ymweld â llyfrgelloedd lleol a’r cartref ymddeol lleol i dreulio amser gyda’r hen bobl. Mae plant wrth eu bodd yn mynychu ac yn dod â llawenydd i’r preswylwyr wrth iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau gyda’i gilydd.

Newidiodd y lleoliad oriau prentisiaid i 25 awr, y mae 5 o’r oriau hynny yn cynnwys astudio ar y safle. Roedd yn heriol i brentisiaid weithio amser llawn a chwblhau’r astudio angenrheidiol yn eu hamser eu hunain, hefyd. Maent bellach yn cwblhau eu hastudiaethau yn ystod eu horiau gweithio. Mae aseswyr yn eu cynorthwyo fel grŵp ac mae hyn wedi helpu sicrhau bod gwahanol aseiniadau’n cael eu cwblhau mewn pryd.

Dechreuodd gweithdai rheolaidd i rieni gyda gweithgareddau crefft hwyliog adeg y Nadolig a’r Pasg. Defnyddiodd ymarferwyr Grant Amddifadedd Disgyblion y Blynyddoedd Cynnar i gynnal dosbarthiadau coginio ar gyfer rhieni a chopïo’r bwydlenni a ddefnyddir yn y feithrinfa iddynt eu defnyddio gartref, gan hyrwyddo arferion bwyta’n iach. Erbyn hyn, mae’r lleoliad yn cynnal gweithdai i rieni sy’n ymgorffori elfennau fel chwaraeon, gwaith coed a garddio. Wrth i’r rhieni fagu hyder, mae ymarferwyr wedi eu cyflwyno i’r ystod o wahanol weithgareddau a ddarperir ar gyfer y plant yn y feithrinfa.

Mae’r lleoliad yn defnyddio’r Family App hefyd, a gyflwynwyd yn ystod y pandemig. Mae’r ap hwn yn golygu bod rhieni’n gallu anfon neges at yr aelod o staff unigol sy’n gofalu am eu plentyn yn ystod y dydd a gall y tîm rannu lluniau’n ddiogel gyda nhw.

Mae trefniadau ar gyfer pontio yn bwysig iawn, ym marn ymarferwyr. Mae angen iddynt sicrhau bod ganddynt gymaint o wybodaeth ag y bo modd fel eu bod wir yn dod i adnabod y plentyn sy’n dod i dreulio amser yn y lleoliad. Mae ymarferwyr hefyd yn darparu cymaint o wybodaeth ag y bo modd i leoliadau neu ysgolion pan fydd y plant yn symud ymlaen. Maent yn gweithio gydag asiantaethau allanol i sicrhau bod plant ag ADY yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt. Ar ddiwedd pob blwyddyn ysgol, mae ymarferwyr yn trefnu gweithgareddau gyda’r ysgolion lleol fel bod y plant yn dod i arfer â’u hamgylchedd newydd ac yn magu hyder trwy ymweld â phobl sy’n gyfarwydd iddynt.

Mae gweithio mewn partneriaeth yn creu amgylchedd lle mae’r plentyn yn ganolog i bopeth a wna’r lleoliad. Mae’r tîm yn hyderus, yn hamddenol ac yn hapus, ac fe gaiff hyn effaith gadarnhaol iawn ar y plant. Mae datblygu perthynas gref rhwng ymarferwyr a rhieni yn meithrin parch ac ymddiriedaeth ar y ddwy ochr.