Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Hyrwyddo gwelliant mewn gwasanaethau gofal plant a chwarae

Rydym yn archwilio dull newydd o gefnogi lleoliadau gofal plant a chwarae i wella ein methodoleg arolygu bresennol.

Bydd y prosiect hwn yn canolbwyntio ar sut y gallwn wneud mwy i gefnogi lleoliadau i ysgogi gwelliant a bydd yn ystyried trefniadau newydd ar gyfer gweithgarwch sicrwydd interim rhwng arolygiadau, yn seiliedig ar ansawdd y ddarpariaeth ym mhob lleoliad unigol.

Ein Nodau

  • gwneud mwy i hyrwyddo gwelliannau yn y sector a darparu sicrwydd ynghylch ansawdd a diogelwch lleoliadau.
  • annog arloesedd drwy hyrwyddo a rhannu enghreifftiau o ddarpariaeth gofal plant a chwarae o ansawdd rhagorol.

Beth rydym yn ei wneud

Rydym wedi bod yn gweithio'n agos gydag amrywiaeth o randdeiliaid i ddatblygu math newydd o gyfarfod â darparwyr rhwng eu harolygiadau, sef Cyfarfodydd Gwella.

Nod y cyfarfodydd hyn yw rhoi'r cyfle i ddarparwyr roi gwybod i ni am unrhyw welliannau y maent wedi'u gwneud ers yr arolygiad diwethaf, gan gynnwys sut maent wedi ymateb i unrhyw achosion o ddiffyg cydymffurfio neu argymhellion; unrhyw welliannau eraill y maent wedi'u nodi fel rhan o'u hunanwerthusiad; a'r hyn y maent wedi'i wneud i roi'r gwelliannau hyn ar waith.

Hoffem hefyd glywed am unrhyw welliannau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer y dyfodol, a byddwn yn cyfeirio darparwyr at ffynonellau eraill i gael cyngor a chymorth a fydd, o bosibl, o help iddynt.

Cyfarfodydd gwella – Prosiect peilot

Yn ystod mis Chwefror 2023, gwnaethom ofyn i wirfoddolwyr o'r sector gofal plant a chwarae gymryd rhan mewn cynllun peilot ar gyfer ein cyfarfodydd gwella newydd. Roeddem wrth ein bodd bod 90 o ddarparwyr wedi rhoi o'u hamser i gymryd rhan yn y cynllun peilot a ddechreuodd ym mis Ebrill 2023, a gallwn bellach rannu canlyniadau'r gwerthusiad â chi. 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am sut rydym yn bwriadu cyflwyno'r cyfarfodydd gwella i bob darparwr gofal plant a chwarae yn ddiweddarach yn 2024.