Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Sut rydym yn arolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol

Gwybodaeth a chanllawiau ynglŷn â sut rydym yn arolygu gwasanaethau cymdeithasol plant ac oedolion.

Yn dilyn gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (Dolen allanol) rydym wedi datblygu fframwaith newydd a fydd yn sicrhau bod awdurdodau'n cael eu harolygu gan ddefnyddio canlyniadau llesiant y ddeddf. Bydd hyn yn rhoi pwyslais ar glywed safbwyntiau a lleisiau pobl a'u gofalwyr sydd angen gofal a chymorth.

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

Beth sy'n wahanol?

Bydd awdurdodau lleol yn gyfrifol am y canlynol:

 • Paratoi adroddiad blynyddol am berfformiad gwasanaethau cymdeithasol, gan ddefnyddio templed penodol i gynyddu cysondeb o ran cynnwys adroddiadau ledled Cymru; a
 • Pharatoi adroddiadau sefydlogrwydd y farchnad i sicrhau bod awdurdodau lleol yn ymwybodol o ddiogelwch a chynaliadwyedd gwasanaethau.

Yr hyn rydym yn ei wirio ac yn adrodd amdano

Yr Cod Ymarfer ar gyfer Adolygu Gwasanaethau Cymdeithasol Awdurdodau Lleol hwn yn amlinellu dull ein o adolygu swyddogaethau gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol yng Nghymru drwy ein gweithgarwch gwerthuso perfformiad ac arolygu.

Pan fydd ein harolygwyr yn ymweld â chi, byddant yn ystyried un neu fwy o themâu:

 • Mynediad – gwybodaeth, cyngor a chymorth, ymyrraeth gynnar ac ataliaeth
 • Asesiad
 • Gofal a chymorth
 • Diogelu ac amddiffyn
 • Arweinyddiaeth, rheolaeth a llywodraethu

Pa mor aml rydym yn cwrdd ac yn arolygu awdurdodau lleol

Yn ogystal â'n harolygiadau, rydym yn cwrdd ag arweinwyr gwasanaethau cymdeithasol a'u staff i drafod ac adolygu pa mor dda y maent wedi perfformio yn ystod y flwyddyn.

Cyn arolygiad

Mae'n rhaid i awdurdodau lleol gwblhau hunanasesiad a'n darparu â gwybodaeth megis eu siartiau strwythur sefydliadol a'u strategaethau am ddatblygu gwasanaethau i gefnogi pobl yn eu hardal.

Yn ystod arolygiad

Bydd ein harolygwyr yn:

 • Adolygu achosion unigol
 • Siarad â phobl sy'n defnyddio gwasanaethau gofal a chymorth, gan gynnwys eu gofalwyr lle y bo'n briodol
 • Siarad â staff yn yr awdurdod lleol
 • Siarad â phobl eraill sy'n gweithio gyda'r awdurdod lleol megis pobl ym maes iechyd, yr heddlu a sefydliadau eraill

Arolygiadau â phwyslais penodol

Efallai y byddwn yn cynnal arolygiad â phwrpas penodol, lle'r ydym yn ei hystyried yn angenrheidiol i edrych yn fwy manwl i fater o bryder nad yw'n rhan o'r arolygiad.

Gweithio gydag arolygiaethau eraill

Rydym yn gweithio gydag arolygiaethau eraill fel rhan o'n harolygiad. Mae hyn yn cynnwys Arolygiaeth Cymru, sef rhaglen waith ar y cyd rhyngom ni, yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio CymruEstyn, ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru. (Dolen allanol) Rydym hefyd yn cydweithio'n agos gydag arolygiaethau'r DU, gan gynnwys arolygiaethau Cwnstabliaeth, Carchardai a Phrofiannaeth.

Ein hadborth a'n hargymhellion

Bob blwyddyn, yn ystod mis Ebrill/Mai, rydym yn ysgrifennu at gyfarwyddwyr ac yn darparu adborth a'n hargymhellion yn seiliedig ar y cyfarfodydd yr ydym wedi eu cynnal gydag arweinwyr gwasanaethau cymdeithasol a’u staff a’r adborth rydym wedi’i dderbyn gan bobl sy'n defnyddio'u gwasanaethau a’u gofalwyr. Rydym yn cyhoeddi hyn ar ein gwefan.

Canllaw

Rydym wedi cynhyrchu canllawiau am ein fframwaith ar gyfer arolygu gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol.

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More