Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Ein dulliau gorfodi

Rydym yn cymryd camau gweithredu os ydym yn nodi gofal gwael neu lle nad yw darparwyr yn cyrraedd y safonau sy'n ofynnol gan y gyfraith.

Rydym yn arolygu gwasanaethau i wirio eu bod yn darparu gofal diogel a'u bod yn bodloni gofynion y gyfraith.

Yr hyn rydym yn ei wneud os nad yw safonau'n cael eu cyrraedd

Mae ein 'polisi sicrhau gwelliant a gorfodi' yn esbonio'r hyn y byddwn yn ei wneud os nad yw gwasanaethau yn darparu gofal o ansawdd da neu os nad ydynt yn bodloni gofynion y gyfraith.

Rydym yn defnyddio ein pwerau gorfodi i sicrhau bod darparwyr yn gwneud y gwelliannau angenrheidiol, ac rydym yn gwirio bod y rhain wedi cael eu rhoi ar waith.

Yr hyn rydym yn ei wneud os nad oes gwelliant i'r gwasanaeth

Os nad yw ansawdd y gwasanaeth yn gwella, gallwn gymryd camau gweithredu pellach, gan gynnwys, lle y bo angen, gosod amodau ar gofrestriad y darparwr, cau gwasanaeth, neu ganslo cofrestriad y darparwr.