Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Beth ydym ni’n ei wneud

Arolygydd yn siarad â phlant

Ni yw rheoleiddiwr annibynnol gofal cymdeithasol a gofal plant yng Nghymru.

Rydym yn cofrestru, yn arolygu ac yn gweithredu i wella ansawdd a diogelwch gwasanaethau er llesiant pobl Cymru.

Yr hyn rydym yn ei wneud

•    Rydym yn cyflawni swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru er mwyn darparu sicrwydd ynghylch ansawdd a diogelwch gwasanaethau
•    Rydym yn penderfynu pwy sy'n gallu darparu gwasanaethau
•    Rydym yn arolygu gwasanaethau rheoleiddiedig a gwasanaethau cymdeithasol awdurdodau lleol, gan lywio gwelliannau iddynt
•    Rydym yn cynnal adolygiadau cenedlaethol o wasanaethau gofal cymdeithasol
•    Rydym yn cymryd camau i sicrhau bod gwasanaethau'n bodloni gofynion deddfwriaethol a rheoliadol
•    Rydym yn ymateb i bryderon a leisiwyd am wasanaethau gofal cymdeithasol a gofal plant

Ein gwerthoedd craidd

Mae ein gwerthoedd craidd yn sicrhau bod pobl wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud ac yn dyheu am fod.

•    gofalgar: rydym yn drugarog ac mae'n hawdd siarad â ni
•    teg: rydym yn gyson, yn ddiduedd ac yn gynhwysol
•    uniondeb: rydym yn onest a dibynadwy
•    proffesiynol: rydym yn fedrus, yn wybodus ac yn arloesol
•    parch: rydym yn gwrando ar bobl, yn ymgysylltu â nhw ac yn eu gwerthfawrogi

Y gwasanaethau rydym yn eu rheoleiddio ac yn eu harolygu

Rydym yn rheoleiddio'r gwasanaethau canlynol:

•    gwasanaethau oedolion: cartrefi gofal i oedolion, gwasanaethau cymorth cartref, gwasanaethau lleoli oedolion a gwasanaethau canolfan breswyl i deuluoedd
•    gwasanaethau plant: cartrefi gofal i blant, gwasanaethau maethu, gwasanaethau mabwysiadu, gwasanaethau eirioli a gwasanaethau llety diogel 
•    gwasanaethau gofal plant a chwarae: gwarchodwyr plant, crèches, gofal dydd llawn, gofal dydd sesiynol, gofal y tu allan i'r ysgol a darpariaeth chwarae mynediad agored 

Rydym hefyd yn adolygu perfformiad awdurdodau lleol wrth iddynt gyflawni eu swyddogaethau ym maes gwasanaethau cymdeithasol. Gwnawn hyn drwy gyfuniad o weithgarwch arolygu a gwerthuso perfformiad. Rydym hefyd yn arolygu'r canlynol:

•    gwasanaethau maethu a mabwysiadu awdurdodau lleol 
•    ysgolion preswyl 
•    ysgolion arbennig preswyl (trefniadau llety am lai na 295 diwrnod) 
•    colegau addysg bellach sy'n lletya myfyrwyr dan 18 oed

Rydym hefyd yn arolygu ysgolion preswyl, ysgolion arbennig preswyl, a cholegau addysg bellach sy'n rhoi llety i fyfyrwyr sy'n iau na 18 oed, ond nid ydym yn eu cofrestru.

Sut rydym yn cyflawni ein swyddogaethau

Rydym yn cyflawni ein swyddogaethau ar ran Gweinidogion Cymru o dan y ddeddfwriaeth ganlynol:

Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 (dolen allanol) sy'n rhoi pwerau i adolygu'r ffordd y mae awdurdodau lleol yn cyflawni eu swyddogaethau ym maes gwasanaethau cymdeithasol.

Deddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 ("Deddf 2016") (dolen allanol) sy'n rhoi pwerau i gofrestru a/neu arolygu darparwyr gwasanaethau gofal cymdeithasol yng Nghymru. 

Rhan 2 o Fesur Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010 (dolen allanol) sy'n rhoi pwerau i gofrestru a/neu arolygu gwarchodwyr plant a gofal dydd (gan gynnwys chwarae) i blant dan 12 oed. 
 

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More