Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Pen-y-bont ar Ogwr 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub ei Fawrhydi (Dolen allanol), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru(AGIC)(Dolen allanol) ac Estyn (Dolen allanol), gwnaethom gynnal adolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i gamdriniaeth ac esgeulustod ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.