Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA): Powys 2023

Ein canfyddiadau am effeithiolrwydd trefniadau gweithio mewn partneriaeth a gwaith asiantaethau unigol ym Mhowys.

Ar y cyd ag Arolygiaeth Cwnstabliaeth a Gwasanaethau Tân ac Achub Ei Fawrhydi (Dolen allanol), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) (Dolen allanol), ac Estyn (Dolen allanol), gwnaethom gynnal arolygiad ar y cyd o'r ymateb amlasiantaethol i achosion o gam-drin ac esgeuluso ym Mhowys.

Darllenwch yr adroddiad llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.