Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiad arolygu gwerthuso perfformiad: gwasanaethau oedolion Cyngor Sir Fynwy

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiad o wasanaethau oedolion Sir Fynwy ym mis Gorffennaf 2022.

Gwnaethom gynnal yr arolygiad hwn er mwyn adolygu perfformiad yr awdurdod lleol wrth arfer ei ddyletswyddau a'i swyddogaethau parthed gwasanaethau cymdeithasol yn unol â deddfwriaeth, ar ran Gweinidogion Cymru.

Bu’r arolygiad hwn yn canolbwyntio ar effeithiolrwydd gwasanaethau a threfniadau’r awdurdod lleol ar gyfer helpu ac amddiffyn pobl.

I weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion, darllenwch yr adroddiad llawn isod.