Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Cyflwyno Datganiadau Blynyddol

I gydnabod effaith barhaus y pandemig ar y sector, rydym wedi cytuno â Llywodraeth Cymru i ohirio cyflwyno’r Datganiad Blynyddol tan 31 Hydref 2022.

Mae Deddf 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cofrestredig gyflwyno Datganiad Blynyddol ar ddiwedd pob blwyddyn ariannol.

Mae’n ofynnol i ddarparwyr gwasanaethau cofrestredig gyflwyno Datganiad Blynyddol ar gyfer pob un o’r blynyddoedd ariannol blaenorol yr oeddent wedi cofrestru ynddynt, yn ogystal â’r Datganiad Blynyddol sy’n ofynnol ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol hon (2021-22). Felly, bydd gofyn i chi gyflwyno Datganiad Blynyddol ar gyfer pob un o’r cyfnodau canlynol, 2018-19, 2019-20 a 2021-22, yn dibynnu ar flwyddyn gofrestru darparwr y gwasanaeth.

Cyflwyno

Rhaid i’r Datganiad Blynyddol gael eu cyflwyno gan ddarparwyr gwasanaeth sy’n gweithredu unrhyw un o’r canlynol:

 • Gwasanaethau cartrefi gofal
 • Gwasanaethau cymorth cartref
 • Gwasanaethau llety diogel
 • Gwasanaethau canolfannau preswyl i deuluoedd
 • Gwasanaethau maethu rheoleiddiedig
 • Gwasanaethau mabwysiadu rheoleiddiedig
 • Gwasanaethau eirioli rheoleiddiedig
 • Gwasanaethau lleoli oedolion

Nid oes angen i’r mathau canlynol o wasanaeth gyflwyno unrhyw ddatganiad blynyddol:

 • Gwasanaethau maethu awdurdodau lleol
 • Gwasanaethau mabwysiadu awdurdodau lleol
 • Ysgolion arbennig preswyl
 • Colegau addysg bellach
 • Ysgolion preswyl

Mae’r rheoliadau wedi’u dwyn ymlaen i gyfyngu ar yr wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer Datganiadau Blynyddol sy’n ofynnol i’w cyflwyno eleni. Mae'r wybodaeth a gaiff ei chynnwys yn y datganiadau blynyddol wedi'i nodi yn Neddf Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016.

Paratoi

 • Bydd modd defnyddio'r system Datganiadau Blynyddol drwy eich cyfrif AGC Ar-lein o 1 Awst 2022.

 • Dim ond yr unigolyn cyfrifol neu swyddog y sefydliad â’r mynediad angenrheidiol all gwblhau a chyflwyno’r Datganiad Blynyddol. Gwnewch yn siŵr y gall pob unigolyn cyfrifol dynodedig, neu swyddogion y sefydliad, gael mynediad i’r cyfrif AGC Ar-lein a’u bod wedi actifadu’r cyfrif i gael mynediad Lefel 2.

 • Er mwyn sicrhau y caiff eich Datganiadau Blynyddol eu cyflwyno mewn pryd, mewngofnodwch i'ch cyfrif AGC Ar-lein cyn 1 Awst er mwyn gwneud yn siŵr bod manylion eich gwasanaeth yn gywir ac yn gyfredol.

Fideo:Sut i gwblhau'r datganiad blynyddol

Lawrlwytho dogfennau

 • Rhannu’r dudalen hon
 • Twitter Facebook Email More