Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Llythyr parthed gweithgarwch monitro yn awdurdod lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Mae'r llythyr hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gweithgarwch monitro mewn perthynas â gwasanaethau cymdeithasol Wrecsam i blant a gynhaliwyd rhwng 26 Ebrill 2021 a 29 Ebrill 2021.

Aeth Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) ati i fonitro gwasanaethau cymdeithasol plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam er mwyn gwneud gwaith dilynol mewn perthynas â chanfyddiadau ein harolygiad ym mis Hydref 2020 lle gwnaethom farnu bod y gwasanaethau yn parhau i fod yn annigonol, ond bod arwyddion cynnar o welliant. Mae hynny'n golygu bod y gwasanaethau yn methu â chyflawni dyletswyddau statudol yn gyson, ond ni nodwyd bod y plant heb gael eu cefnogi, na'u bod yn wynebu risg uniongyrchol o niwed neu gamdriniaeth.

O'r dystiolaeth a gasglwyd yn ystod yr ymweliad monitro hwn, rydym o'r farn bod gwasanaethau cymdeithasol plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn parhau i wneud y gwelliannau sy'n ofynnol.

Canfyddiadau

  • Gwelsom dystiolaeth o well disgwyliadau o ran goruchwyliaeth gan y rheolwyr, a chydweithwyr yn atgoffa ei gilydd i gwblhau gwaith i safon uchel o fewn terfynau amser priodol er budd plant.
  • Gwelsom fod y nodiadau achos yn hawdd eu dilyn, a'i bod yn hawdd nodi diben ymwneud yr awdurdod lleol â bywyd y plentyn.
  • Soniodd yr ymarferwyr wrthym am y system goleuadau traffig a roddwyd ar waith i nodi plant sy'n wynebu risg a sicrhau bod y rheolwyr yn goruchwylio achosion o'r fath ac yn monitro ansawdd y cymorth a gynigir ddwywaith yr wythnos.
  • Clywsom fod ymarferwyr wedi gallu gwella arferion cofnodi mewn ffeiliau achos ac arferion rhannu gwybodaeth rhwng timau, gan eu helpu i gael mwy o wybodaeth.
  • Gwnaethom nodi bod yn rhaid i'r awdurdod lleol weithredu ar frys i wella'r ffordd y mae'n hwyluso cyfarfodydd er mwyn diogelu plant sy'n agored i niwed, a rhoi'r adnoddau sydd eu hangen ar weithwyr cymdeithasol i gyflawni eu dyletswyddau proffesiynol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod technoleg gwybodaeth ar gael yn eang er mwyn ymgysylltu â phlant a gweithwyr proffesiynol eraill mewn modd effeithiol ac effeithlon o fewn amserlenni statudol.
  • Gwelsom dystiolaeth fod uwch-reolwyr newydd yn deall pa mor bwysig yw rhwydweithiau a chydweithio i ganlyniadau gwell i blant, lle ceir disgwyliadau uwch o ran llwyddiant.
  • Dywedodd asiantaethau partner allweddol wrthym am y ffordd y mae cydberthnasau cadarnhaol newydd yn cael eu meithrin ac yn dechrau cynnig cyfleoedd newydd i ddatblygu'r gwasanaeth.

Y camau nesaf

Rydym yn bwriadu gwneud gwaith dilynol drwy gynnal ymweliad monitro arall yn ystod y chwech i wyth mis nesaf, a chynnal arolygiad llawn mewn 12 mis.

Darllenwch y llythyr llawn isod i weld ein holl ganfyddiadau ac argymhellion.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More