Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Mwy Na Geiriau: cynllun gweithred ar gyfer gwasanaethau Cymraeg ym maes Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol

Sut byddwn yn helpu i weithredu 'Mwy na Geiriau: cynllun gweithredu'.

'Mwy na geiriau/More than just words: Cyhoeddwyd Fframwaith Strategol ar gyfer Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg ym maes  Iechyd, Gwasanaethau Cymdeithasol a Gofal Cymdeithasol yn 2016, gan y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol.

Bwriad y fframwaith oedd sicrhau bod sefydliadau yn cydnabod bod iaith yn rhan gynhenid o ofal, a bod pobl sydd angen gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg yn cael eu cynnig. Gelwir hyn y 'Cynnig Gweithredol'. 

Bwriad y Mwy na geiriau: cynllun gweithredu yw adeiladu ar y strategaeth flaenorol, yn ogystal ag adlewyrchu newidiadau yn y cyd-destun gwleidyddol a deddfwriaethol. 

Rydym yn destun i Safonau Iaith Gymraeg Llywodraeth Cymru.

Beth mae’r 'Cynnig Gweithredol' yn ei olygu?

Mae’r ‘Cynnig Gweithredol’ yn golygu bod y gwasanaeth yn cael ei ddarparu trwy gyfrwng y Gymraeg heb i rywun orfod gofyn amdano. 

Cyfrifoldeb pawb sy'n darparu gwasanaethau gofal i bobl a'u teuluoedd ledled Cymru yw darparu'r 'Cynnig Gweithredol'.

Yr hyn y byddwn yn ei wneud

Rydym wedi derbyn y dasg o brif ffrydio’r gwaith o arolygu cynlluniau, darpariaeth a phrofiad o wasanaethau iaith Gymraeg erbyn mis Mawrth 2019.

Byddwn yn cynnwys amcanion y fframwaith strategol wrth i ni ddatblygu methodoleg, prosesau ac adroddiadau arolygu newydd. Fel rhan o'n harolygiadau byddwn yn edrych ar y ‘Cynnig Gweithredol’, ac yn nodi a yw’n cael ei wneud ar gyfer pobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth.

Enghreifftiau o wasanaeth gofal sy'n darparu 'Cynnig Gweithredol'

  • mae'r system gweithiwr allweddol yn sicrhau bod aelodau o staff ‘a enwir’ yn cael eu 'paru’ â phlant ac oedolion sy'n siarad Cymraeg
  • mae arwyddion yn y gwasanaeth yn helpu i gyfeiriadu defnyddwyr sy'n siarad Cymraeg
  • Mae llyfrau, papurau newydd ac adnoddau Cymraeg eraill ar gael, neu gallant fod ar gael, i blant neu oedolion sy'n siarad Cymraeg.

Cymorth ar gyfer staff i gyflwyno 'Cynnig Gweithredol'

Mae'n bwysig bod staff yn cynnig gwasanaethau Cymraeg ar gyfer y bobl hynny sy'n defnyddio'r gwasanaeth, yn hytrach na disgwyl iddynt  ofyn amdanynt. Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu pecyn (Dolen allanol) i helpu staff i wneud 'Cynnig Gweithredol'.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More