Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn

Adroddiad trosolwg cenedlaethol mewn perthynas â gofal plant a phobl ifanc sy’n brofiadol yng Nghymru

Ein hadolygiad o ba mor dda y mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn cefnogi plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal i fod yn ddiogel a chyflawni canlyniadau cadarnhaol.

Cefndir

Y cyfnod ers gweithrediad Deddf Llesiant y Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014 wedi gweld cynnydd yn nifer y plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal gan wasanaethau plant awdurdodau lleol. 

Mae ein rhaglen waith wedi ei galluogi i edrych yn fanwl ar ba mor dda y mae anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu diwallu.

Fe wnaethom gasglu ein tystiolaeth trwy arolygu chwe gwasanaeth plant a maethu awdurdodau lleol, a thrwy adolygu dau ar hugain o hunan-werthusiadau awdurdodau lleol. Gwnaethom hefyd siarad â dros gant o blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal, a saith deg saith o ofalwyr maeth. 

Rhai o’n canfyddiadau allweddol

Ni welsom dystiolaeth na ddylai plant sy’n derbyn gofal fod wedi derbyn hynny.  Dywedodd plant a phobl ifanc wrthym fod perthnasoedd cadarnhaol yn ffactor arwyddocaol wrth gyflawni eu canlyniadau.  Mae’r pwysau sylweddol ar y gweithlu gwaith cymdeithasol a digonolrwydd gofalwyr maeth, yn ei gwneud yn anodd i blant a phobl ifanc sicrhau’r berthynas gadarnhaol a sefydlog sy’n golygu cymaint iddynt.  Mae’r ffactorau anghenion a risgiau gofal plant profiadol wedi cynyddu mewn cymhlethdod.

Roedd y rhan fwyaf o awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd bodloni eu dyletswyddau digonolrwydd a dod o hyd i leoliadau addas i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc, yn enwedig plant ag anghenion cymhleth. Mae angen rhoi mwy o frys i gomisiynu ystod ehangach o wasanaethau a dewis lleoliadau i ddiwallu anghenion cymhleth gan awdurdodau lleol a’u partneriaid. Mae’r cynnydd yn nifer y plant sy’n derbyn gofal yn cynnwys nifer gynyddol o blant yn cael eu cefnogi i aros gyda’u teulu neu gyda’u rhieni o dan drefniadau cyfreithiol.

Camau Nesaf

Byddwn yn rhannu ein canfyddiadau trwy ddigwyddiad dysgu sy’n cael ei gynllunio mewn partneriaeth â Gofal Cymdeithasol Cymru.