Skip to main content
Chwiliad allweddeiriau cyflawn
0300 7900 126

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid: Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Casgliadau allweddol ynglŷn â’r modd y gweithredwyd y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn ystod 2012-2013.

Hwn yw’r pedwerydd adroddiad blynyddol ar y modd y gweithredir y Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yng Nghymru. Adroddiad ar y cyd yw hwn rhwng Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC).

Beth yw’r Trefniadau Diogelu?

Mae’r Trefniadau Diogelu yn bodoli i alluogi ac amddiffyn unrhyw unigolyn sydd ag anhwylder meddyliol, lle y mae amheuaeth ynglŷn â’i alluedd meddyliol i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ei ofal, pan fydd yn glaf mewn ysbyty neu’n breswyliwr mewn cartref gofal.

Casgliadau allweddol

  • Mae angen gwneud mwy i ddeall perthnasedd y Trefniadau Diogelu a’u gweithredu mewn ffordd gyson yn ymarferol
  • Mae yna amrywiaeth sylweddol yn y modd y mae byrddau iechyd lleol ac awdurdodau lleol yn cyflawni eu dyletswyddau fel cyrff goruchwylio
  • Anaml y gofynnir am adolygiadau o’r trefniadau cymhwyso mewn gofal cymdeithasol ac iechyd
  • Derbyniodd llai o bobl gymorth gan Eiriolwyr Annibynnol o ran Galluedd Meddyliol yn 2012-13 nag yn y flwyddyn gynt

Dylid darllen cyfeiriadau at 'Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru' (AGGCC) yn y dogfennau ar y dudalen hon fel 'Arolygiaeth Gofal Cymru'.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Twitter Facebook Email More